OUR TEAM

Kaywaan Khan

DIRECTOR | Medical Doctor & Aesthetician

Najat Dekkak

Lynda Salhi

Nilofar Shamal

Angela Ishan

Neda Sabaghi

Aurela Hoxhaj

Nisa Patel